» Regulamin

Regulamin

alt

REGULAMIN Sklepu Internetowego somasystem.pl
    
  Definicje :
  
Sklep Internetowy:
    Sklep internetowy  Somasystem.pl  prowadzony pod adresem http://www.somasystem.pl przez firmę Soma System z siedzibą w 87-162 Lubicz przy ul. Brzozowej 5  wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez Wójta Gminy Lubicz  pod numerem wpisu 4117  z numer  NIP: 879-156-37-02 oraz numerem  REGON: 340677854.
Klient :
Osoby pełnoletnie dokonujące zakupów w Sklepie Internetowym,  o których mowa powyżej (Klienci) to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową  określoną w art. 22¹ k.c. (Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci biznesowi) 
    
    I. Postanowienia ogólne
    
    1.      Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny http://somasystem.pl.
    
    2.      Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
        
   3.      Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą być:towarami nie nowymi fabrycznie, końcówkami serii produkcyjnych,zwrotami ekspozycyjnymi, towarami fabrycznie nowymi. Produkty te, objęte są gwarancją producenta. Gwarancja ta obowiązuje na terenie Polski, a jej szczegółowe warunki uwzględnia karta gwarancyjna załączona do produktu (okres gwarancyjny jest wyszczególniony w opisie produktu na stronie serwisu Sklepu Internetowego. W przypadku upłynięcia okresu gwarancyjnego udzielana jest rękojmia. Aby zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji Klient powinien przedstawić dokument zakupu (paragon lub fakturę VAT) lub inny dokument potwierdzający zakup produktu w Sklepie Internetowym w danym dniu potwierdzający uprawnienia do gwarancji.
    
    5.    Gwarancja, a także prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązują, w momencie, gdy produkt nosi mechaniczne uszkodzenia.
    
    6.    W momencie wykrycia usterki produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w trakcie okresu gwarancyjnego Klient zobowiązany jest przesłać produkt oraz wszystkie jego części składowe w oryginalnym opakowaniu lub jeśli takowego nie posiada w opakowaniu uniemożliwiającym zniszczenie towaru w czasie transportu. Wraz z towarem Klient zobowiązany jest dostarczyć dowód zakupu i kartą gwarancyjną.
    
    7.      Klienci przyjmują do wiadomości, że niektóre z oferowanych egzemplarzy były wcześniej prezentowane innym klientom podczas realizacji procesu zamówienia. Powyższe powoduje, iż produkt może nosić jedynie ślady wypakowania, jednak nie jest to produkt uszkodzony.
    
    8.      Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w walucie polskiej, są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT – odpowiednio w wysokości 23% lub 8%. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów przesyłki (kosztów dostawy).Koszty dostawy są wymienione w osobnej pozycji zamówienia i są uzależnione od sposobu dostarczenia towaru wybranego przez Klienta.
    
    9.      Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany cen produktów nie wpływają na zmianę ceny określonej w złożonym uprzednio przez Klienta zamówieniu.
    
    10.      Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT - według wyboru Klienta.
    
    11.      Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a firmą Soma System z siedzibą w Lubiczu Dolnym.
    
    12.  Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego, z którego korzystał Klient przy składaniu zamówienia, (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
    
    II. Składanie zamówień
    
    1.      Podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez opcję „kup teraz” Klient może dokonać rejestracji tj.  zakłada swoje osobiste Konto. Loginem do Konta jest podany przez Klienta adres mailowy. Korzystając z Konta w Sklepie Internetowym Klient posługuje się wskazanym przez siebie hasłem lub hasłem otrzymanym na podany adres email w sytuacji gdy, złożenie zamówienia nastąpiło wcześniej aniżeli założenia konta dla podanego adresu email.
    
    2.      Podczas składania zamówienia lub zakładania Konta w Sklepie Internetowym Klient podaje dobrowolnie następujące swoje dane osobowe: imię i nazwisko(ewentualnie nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP oraz dane niezbędne do wystawienia faktury), dokładny adres, adres email oraz numer telefonu kontaktowego. Przed potwierdzeniem powyższych danych w Sklepie Internetowym Klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.  
    
    3.      Złożenie zamówienia składa się z następujących elementów:
    
    a)      wypełnienia przez Klienta elektronicznego formularza zamówienia poprzez opcję „kup teraz” dostępną na stronie internetowej http://www.somasystem.pl  lub złożenia zamówienia drogą telefoniczną poprzez numery infolinii,
    
    b)      akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną Klient dokonuje akceptacji Regulaminu przy potwierdzaniu zamówienia.
    
    4.      Po złożeniu zamówienia, na adres e-mailowy Klienta, wysyłana jest automatyczna wiadomość elektroniczna zawierająca zestawienie złożonego zamówienia wraz z danymi Klienta.
    
    5.      W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną Sklep Internetowy przesyła zestawienie złożonego zamówienia, o którym mowa w ustępie powyższym, a więc wraz z danymi Klienta oraz linkiem służącym do dokonania przez Klienta płatności lub numerem konta (w przypadku płatności na konto bankowe) a także z linkiem służącym do potwierdzenia przez Klienta wszystkich elementów zamówienia na podany przez Klienta adres mailowy.
    
    6.      Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą wysłania przez Sklep Internetowy automatycznej wiadomości elektronicznej zawierającej zestawienie złożonego zamówienia wraz z danymi Klienta a w przypadku zamówień złożonych drogą telefoniczną z chwilą potwierdzenia zamówienia za pomocą otrzymanego w wiadomości email linku.
    
    7.      W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta zamówienia złożonego drogą telefoniczną w terminie 24 godzin a w przypadku braku wpłaty za zamówienie z płatnością przed wysyłką jako opcja płatności w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Sklep Internetowy zestawienia złożonego zamówienia, zamówienie zostaje przez Sklep Internetowy anulowane.
   8. Kupujący, który nie dokonał rejestracji na stronie internetowej Sklepu będzie poproszony o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  9. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Kupującego lub gdy Kupujący podał nieprawdziwe lub fikcyjne dane.
    
   10.      Sklep Internetowy przewiduje dwie formy dostawy zamówienia:
    
    a)      za pośrednictwem firm kurierskich,
    
    b)      odbiór osobisty pod adresem: Soma System 87-162 Lubicz Dolny ul.Brzozowa 5  
 
    11.  Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy zamówionych/zamówionego towaru podczas składania zamówienia.
    
    12.  Klient może anulować złożone zamówienie lub odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku płatności przed wysyłką – do chwili dokonania płatności, a w przypadku płatności przy odbiorze – do chwili nadania przesyłki przez Sklep Internetowym.
    
    13.  Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
    
    14.  W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, Sklep Internetowy może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego. W takim wypadku Konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w pkt. VIII. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sklepu Internetowego.
    
    15.  Sklep Internetowy może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku braku wpłaty za zamówiony towar w sytuacji wyboru płatności przed wysyłką – w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
    
    III Uszkodzenia i braki w transporcie.
 
  1. Kupujący jest proszony przy odbiorze sprawdzić stan przesyłki. W przypadku, widocznych uszkodzeń przesyłki tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, Kupujący jest proszony o spisanie protokołu szkody lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
  2. Spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Kupującego wynikających z przepisów prawa.
  3. O powyższej sytuacji Kupujący jest proszony bezzwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia, powiadomić Sprzedawcę za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego w zakładce „Reklamacje”, telefonicznie pod numerem telefonu 56 687 - 18 -09  lub mailowo pod adresem info@somasystem.pl.
  4. W przypadku, gdy pomimo braku znamion uszkodzenia przesyłki, zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna, Kupujący jest proszony o pilny kontakt ze Sklepem Internetowym za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego z zakładce „Reklamacje”, telefonicznie pod numerem telefonu 56 687-18-09 lub mailowo pod adresem info@somasystem.pl .
  5. W przypadku przesyłki kurierskiej Kupujący ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

    IV. Płatności
    
    1.      Sklep Internetowy przewiduje następujące formy płatności:
    
    a)      płatność przed wysyłką:
    
            - przelew na rachunek  bankowy firmy Soma System wskazany na stronie Sklepu Internetowego http://www.somasystem.pl - w tytule płatności należy podać: numer zamówienia, imię, nazwisko - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu jednego ze wskazanych rachunków bankowych,
           
    b)      płatność przy odbiorze – realizacja zamówienia rozpoczyna się bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży.
    c)     płatność elektroniczna za pomocą systemu płatności elektroniczny Przelwey24 , realizowanych przez firmę DialCom24 sp.zo.o 60-327 Poznań ul. Kancelarska 15 .
    
    2.      Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania rachunku bankowego firmy Soma System.
    
    3.      Na cenę końcową, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, składa się należność za zamówiony towar, koszty dostawy określone na stronie Sklepu Internetowego http://www.somasystem.pl/dostawa oraz rabat uzyskany z wykorzystania indywidualnego kodu rabatowego lub indywidualnego kodu bonu podarunkowego.
    
    4.      Bon podarunkowy uprawnia do zakupu w Sklepie Internetowym, ma określoną wartość i termin ważności, nie można go wymienić na kwotę pieniędzy. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany przy dowolnej formie płatności zdefiniowanej w punkcie 1 niniejszego paragrafu. Cena końcowa wybranych przez Klienta towarów powinna być równa lub wyższa od wartości bonu podarunkowego. W przypadku zakupu przez Klienta towarów, których cena końcowa jest niższa od wartości bonu podarunkowego, Sklep Internetowy nie zwraca reszty. W przypadku zakupu przez Klienta towarów, których cena końcowa przewyższa wartość bonu podarunkowego, Klienta dopłaca brakującą kwotę w oparciu o jedną z przedstawionych form płatności.
    
    V. Koszt i czas dostawy
    
    1.      Zakres terytorialny dostaw zamówienia obejmuje terytorium Polski, krajów UE oraz pozostałych krajów dostępnych do wyboru na kroku dostawy.
    
    2.      Czas realizacji zamówienia oraz dostępność towaru wskazane są w opisie towaru na stronie Sklepu Internetowego. Klient może zostać dodatkowo poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji zamówienia.
    
    3.      W przypadku zamówienia kilku produktów, w których opisie wskazano różny czas realizacji, czas realizacji całego zamówienia to najdłuższy ze wskazanych w opisie terminów.
    
    4.      W przypadku zamówienia kilku produktów czas realizacji zamówienia określony w ustępie poprzednim może zostać wydłużony o okres do trzech dni z uwagi na konieczność skompletowania całego zamówienia.
    
    5.      Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych od pracy, w których zamówienie zostało złożone.
    
    6.      Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego takich jak, np: warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe na drogach. W razie zaistnienia powyższych okoliczności, Klient będzie informowany telefonicznie lub  mailowo o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.
    
    7.      Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie firmy Soma System 87-162 Lubicz Dolny ul.Brzozowa 5 , w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Sklepu Internetowego tj. od 09.00 do 18.00. Klient może ustalić inny termin odbioru tylko po ustaleniu takiego terminu ze Sklepem Internetowym .
    
    8.    W przypadku dostawy za pomocą firmy kurierskiej sklep internetowy klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera dostarczającego paczkę. W przypadku, gdy produkt został uszkodzony w czasie transportu przedstawiciel firmy kurierskiej zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody.
    
    9.      Koszty dostawy określone są w trakcie składania zamówienia przy wybraniu przez Klienta Sposobu dostawy.
   10.      W przypadku skorzystania przez Klienta z rabatu wynikającego z wartości zamówienia, gdy Klient zwróci część zamówienia, przez co wartość pozostałej części zamówienia nie będzie go kwalifikować do powyższego rabatu, rabat nie zostaje uwzględniony, a zwracana kwota pomniejszona zostanie o wartość rabatu.
    
    VI. Wymiana
    
    1.      Wymianie podlegają jedynie towary, które nie posiadają śladów używania, nie zostały zniszczone, są czyste, posiadają oryginalne oznakowanie, są kompletne, posiadają oryginalne opakowanie, co do których Klient posiada dowód zakupu.
    
    2.      Aby dokonać wymiany towaru należy skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty mailowej ze Sklepem Internetowym i ustalić czy towar docelowy jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.
    
    3.      Aby wymienić towar należy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnym oznakowaniem i dowodem zakupu na adres: Soma System 87-162 Lubicz Dolny ul. Brzozowa 5 . Przesyłka musi także zawierać wypełniony i podpisany przez Klienta formularz wymiany towaru dostępny na stronie http://www.somasystem.pl
    
    4.      Koszt przesyłki wymienianego towaru ponosi Klient. 
    
    
    VI. Reklamacje i zwroty.
    
    1.      Niezgodny z zamówieniem towar, w przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad, można zwrócić w oryginalnym opakowaniu Sklepowi Internetowemu na adres: Soma System 87-162 Lubicz Dolny ul. Brzozowa 5. Reklamacja powinna zawierać: numer zamówienia, przyczynę złożenia reklamacji, dokładny opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady, imię i nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, adres mailowy. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru. W takim wypadku koszt transportu ponosi Sklep Internetowy . Reklamację należy zgłosić w oparciu o formularz reklamacji dostępny na stronie http://www.somasystem.pl
      
    2.      Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie wymieniony na zgodny z zamówieniem, a koszty przesyłek ponosi Sklep Internetowy. Jeżeli wymiana towaru będzie niemożliwa, Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość wpłaconej kwoty obejmującej także koszty dostawy. Sklep Internetowy może zaoferować Klientowi inny produkt w zamian za zwrócony towar. W powyższym przypadku to Klient dokonuje wyboru pomiędzy zwrotem wpłaconej kwoty, a otrzymaniem innego produktu w zamian za zwrócony towar.
    
    
    VIII. Odstąpienie od umowy
    
    1.      Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Klient w składanym oświadczeniu podaje rachunek bankowy na jaki ma zostać zwrócona zapłacona przez niego cena towaru. Dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie winno zostać złożone lub przesłane na adres: Soma System 87-162 Lubicz Dolny ul. Brzozowa 5 lub na adres mailowy: info@somasysem.pl . Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu zakupów.    
    
    2.      W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Sklepowi Internetowemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny, nie powinien nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń , braku opakowania lub niekompletnego towaru SKLEP ma prawo do obciażenia KLIENTA kwotą zmniejszenia wartosci towaru spowodowaną jego uzytkowaniem. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży (paragon lub fakturę VAT). Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście do siedziby Sklepu Internetowego. Klient proszony jest o należyte zabezpieczenie odsyłanego towaru tak, aby zapewnić brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.  
    
    3.      W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru przez Sklep Internetowy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
    
    
    
    IX. Ochrona danych osobowych
    
    1.      Zakładając konto w Sklepie Internetowym (dokonując rejestracji) Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy swoich danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin.
    
    2.    Każdy Klient, udostępniając firmie Soma System swoje dane osobowe, wyraża także zgodę na ich przetwarzanie przez Partnerów współpracujących z firmą Soma System
    
    3.      Administratorem danych osobowych jest Soma System 87-162 lubicz Dolny ul. Brzozowa 5, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem.
        a ) W przypadku płatności elektronicznych, obsługę transakcji realizuje spółka DialCom24 Sp. z o.o.  60-327 Poznań ul. Kancelarska 15 w ramach systemu płatności „Przelewy24”  która administruje danymi osobowymi Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w serwisie http://www.przelewy24.pl  dla systemu płatności „Przelewy24”.
        
    4.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
    
    X. Postanowienia końcowe
    
    1.      Wszystkie informacje, nazwy producentów, nazwy i zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów, marki produktów umieszczone na stronie internetowej http://www.somasystem.pl należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie Sklepu Internetowego wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych związanych ze sprzedażą towarów. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.
    
    2.      Soma System  i Klienci zgodnie zobowiązują się, iż w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów dotyczących treści postanowień niniejszego Regulaminu i zawartych w oparciu o Regulamin umów lub ich realizacji, w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do ich polubownego rozwiązania, w szczególności poprzez wszczęcie stosownych negocjacji.
    
    3.      W przypadku nie osiągnięcia porozumienia co do sposobu rozwiązania sporu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego punktu, spory będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
    
    4.      Soma System ma prawo zmieniać treść niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach oraz o terminie rozpoczęcia obowiązywania nowej wersji Regulaminu zamieszczane będą na stronie internetowej http://www.somasystem.pl.  Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do akceptacji aktualnej wersji Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy nie wpływa na treść zawartych już umów sprzedaży. Obowiązująca przy zawieraniu umowy sprzedaży jest treść Regulaminu zaakceptowana przez Klienta przy składaniu zamówienia.
    
    5.      Informacje znajdujące się na stronie internetowej http://www.somasystem.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
Przejdź do strony głównej